Investujte s námi

STING investiční fond nám umožňuje zúročit budovaný vlastní kapitál a zkušenosti v realitách. Nemovitosti k nákupu vyhledáváme v rámci činností Realitní a investiční skupiny STING. Přitom v jednáních o koupi nemovitostí vystupujeme v roli spolehlivého přímého kupujícího. Důkladně posuzujeme ekonomickou výhodnost každého nákupu. Ve své historii jsme zaznamenali minimum ztrátových obchodů a naše výnosové nemovitosti mají vysokou míru obsazenosti. S nemovitostmi to prostě umíme.

O možnost zhodnotit svou investici se prémiově dělíme se všemi spolupracovníky skupiny STING. O podíl na našem úspěchu se rádi podělíme se všemi kvalifikovanými investory, kteří nám v realitách věří.

Záleží nám na tom, abychom pro naše partnery znamenali

"Bezpečnost transakcí, nadstandardní výnos a dlouhodobou stabilitu

Martin Zaremba
Martin Zaremba

Možnost investice do fondu

STING investiční fond vydává dva druhy investičních akcií. Prioritním akciím je přiřazený fondový kapitál, který se ročně navyšuje o garantovaný roční výnos. Zbylý fondový kapitál a roční zhodnocení pak připadá na výkonnostní akcie.

Garance výnosu u prioritních akcií je zajištěna přesunem části (celého) fondového kapitálu výkonnostních akcií do fondového kapitálu prioritních akcií. Prakticky tedy držitelé výkonnostních akcií (tj. zakladatelé) garantují výnos prioritních akcií až do výše jejich fondového kapitálu, a to i v případě nižšího ročního zisku nebo ztráty.

Prioritní akcie
pro externí investory

Garantovaný výnos 6 % p.a.

 • Růstové akcie (tj. zhodnocení při prodeji)
 • Minimální investice 1 000 000 Kč
 • Vstupní poplatek 0-3 % dle výše investice
 • Výstupní poplatek 1 % při prodeji akcií do 3 let od jejich pořízení
 • Aktuální hodnota fondového kapitálu 46 495 234,56 CZK
 • ISIN: CZ0008042876

Výkonnostní akcie
pro zakladatele fondu

Výnos podle
výkonnosti fondu

 • Růstové akcie zhodnocené při prodeji
 • Dividendová politika s reinvesticemi zisků do růstu fondového kapitálu
 • Vlastnictví 100 % zakladatel STING fondu
 • Aktuální hodnota fondového kapitálu 638 508 tis. Kč
 • ISIN: CZ0008041803

Vývoj ceny akcií v čase

Následující graf vyjadřuje růst hodnoty akcií vůči fondovému kapitálu v jednotlivých obdobích, kdy AMISTA investiční společnost v roli administrátora fondu stanovila a zveřejnila vnitřní hodnotu akcie (tzv. NAV).

Dohled na činností STING fondu

Základní normy upravující činnost STING investičního fondu jsou Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Tyto zákony jsou pro fond zdrojem velmi podrobné regulace a důkladného dohledu. Níže uvádíme konkrétní úroveň dohledu jednotlivých dozorových orgánů, mezi kterými můžete listovat tahem kurzoru doleva nebo doprava.

Administrátor

Česká národní banka vykonává dozor nad hospodařením fondů prostřednictvím pověřeného administrátora, kterým je u STING investičního fondu AMISTA investiční společnost. Na základě smluvního vztahu AMISTA výkonává interní audit vnitřního uspořádání řízení a kontrolního systému, vč. jejich uplatňování. Obhospodařovatelem fondu zodpovědným za investiční činnost je samotný fond.

...
STING investiční fond

Externí auditor

Audit finančních výkazů poskytuje jejich uživatelům informace o tom, jestli finanční výkazy poskytují věrný a poctivý obraz hospodaření fondu. Auditorem STING investičního fondu je společnost PP Audit & Advisory. Fond dále tvoří Výbor pro audit, který dozoruje řádnou spolupráci Fondu s auditory. Členové tohoto výboru mají dlouholeté zkušenosti v oboru financí, ekonomiky a auditu.

...
STING investiční fond

Depozitář fondu

Fondy povinně uzavírají smlouvu s depozitářem, který na základě smluvního vztahu přebírá všechna aktiva fondu do úschovy. Depozitář prostřednictvím autorizace transakcí dohlíží na uvolňování prostředků přijatých od klientů v rámci realitních obchodů. Dohled depozitáře je uplatňován na každodenní bázi. Depozitářem STING investičního fondu je Komerční banka, a.s.

...
STING investiční fond

Burza CP Praha

Investiční akcie STING investičního fondu byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP). Burza se tak stala dalším dohledovým orgánem, který vyžaduje podrobný pravidelný rozbor finančního hospodaření fondu za účelem ochrany vložených peněžních prostředků investory. Akcie Fondu jsou zaknihovány u Centrálního depozitáře cenných papírů Praha.

...
STING investiční fond

Jak bude vše probíhat?

Pokud máte zájem investovat do akcií STING investičního fondu, zde uvádíme kroky, které budou následovat.

Osobní jednání

Při osobním jednání s Vámi povedeme rozhovor, abychom důkladně porozuměli Vašim potřebám a záměru investovat Vaše prostředky. Řádně Vám vysvětlíme veškeré aspekty Vaší investice do investičních akcií STING investičního fondu.

Příprava dokumentů

V případě Vašeho zájmu o investici obdržíte k prostudování návrh následujících dokumentů: Rámcová smlouva o koupi akcií, Formuláře k identifikaci investora, prohlášení o původu prostředků a účelu investice, a dále Dotazník investora.

Prověření investora

Pracovníci AMISTA v roli administrátora prověří (na osobní schůzce nebo online), že Vám byly ze strany fondu podány přesné a relevantní informace pro Vaši investici, že dokumentům rozumíte a investice odpovídá Vašim požadavkům.

Realizace obchodu

Po podpisu smluvní dokumentace dojde k realizaci obchodu. Přes Vašeho OTC obchodníka – pokud jej nemáte, pomůžeme Vám jej vybrat a zřídit investiční účet - zrealizujeme převod akcií. Během transakce budeme technicky i podporou k Vaší dispozici.