Pravidla našich nájemních vztahů

Následující „Otázky a odpovědi“ shrnují běžné dotazy ohledně postupů a pravidel při pronájmu našich nemovitostí. S dotazy a připomínkami Vám vždy pomůže Váš správce, nebo máte možnost se obrátit na adresu najmy@rkstng.cz.

Dohoda o nájemném je vždy zakotvena přímo ve Smlouvě o nájmu, kterou s námi uzavíráte před zahájením nájemního vztahu. Pokud byla smlouva uzavřena na dobu určitou, zpravidla na dobu jednoho roku, uzavíráme s Vámi dodatek na prodloužení doby nájmu opět o další rok. V případě dohody o navýšení nájmu spolu uzavřeme a podepíšeme dodatek. Ten není potřeba uzavřít v případě navýšení nájmu o inflaci, která je vyhlašována pravidelně v lednu za předchozí rok. Pokud ve smlouvě není uzavřena tzv. „inflační doložka“ pro každoroční zvýšení, máme možnost jednou za 3 roky zvýšit nájemné o inflaci, max. však o 20 % výše nájemného.

Kompletní informace o službách spojených s Vaším nájem, vč. režimu jejich úhrad, jsou vždy uvedeny v aktuálním Evidenčním listu. Ten rozděluje služby na energie placené zálohou a paušální služby poskytované jako konečnou cenu. Zálohové platby energií jsou vyúčtovány jednou ročně, ze zákona do 4 měsíců od konce zúčtovacího období. Přeplatek i nedoplatek jsou splatné do 30 dnů od zaslání vyúčtování. Jako poskytovatel energií můžeme v případě změn v cenách energií jednostranně navýšit Vaše platby záloh za energie. Zpravidla tak činíme jednou ročně na začátku roku.

Úhrady nájemného a plateb za služby spojené s nájmem, ať už formou záloh nebo paušálních plateb, jsou splatné do 10. dne měsíce měsíce, za který je nájemné placeno (pokud není dohodnuto ve Smlouvě o nájmu jinak). Nájemníci hradí nájem a platby za paušální služby jednou částkou s konkrétním variabilním symbolem, a platby záloh za energie druhou částkou se samostatným variabilním symolem. Pro úhrady částek nezasíláme faktury, svým nájemníkům doporučujeme si pro platby zřídit dva trvalé příkazy s platbami (viz výše). Pro účely nebytových nájmů posíláme vždy na začátku roku platební kalendáře (daňový doklad).

V případě prodlení s úhradou nájmů si vyhrazujeme právo přiřadit jakoukoliv Vaši zpožděnou platbu na nejstarší pohledávku, vč. penalizace. Pokud v poznámce k platbě uvedete, který konkrétní nájem hodláte platbou uhradit, pak přiřadíme úhradu k určenému nájmu. Tímto postupem se snažíme předcházet nárůstu penalizací z pozdních úhrad a zvýšit přehlednost Vašich zůstatků. V každém případě doporučujeme v případě potíží s úhradami kontaktovat Vašeho správce nemovitosti (uvedeno mj. na Evidenčním listu), abyste probrali možnosti řešení Vaší aktuální situace, vč. doplacení úhrad za nájemné a služby.

Každá naše nemovitost v protfoliu má přiřazeného správce nemovitostí. S dotazy ohledně dostupnosti daného prostoru, popř. výše nájmu a služeb se prosím obracejte přímo na správce nemovitosti. Po zahájení nájmu můžete mít dotazy týkající se energií a služeb – prosím využijte pro ně centrální e-mailovou adresu nájmy@rksting.cz. Naši nájemníci ji zpravidla využívají při potřebě získat fakturu pro úřady, které poskytují sociální dávky související s bydlením..

Naše prostory určené jako volné k pronájmu zpravidla inzerujeme na realitních portálech. Pokud zaznamenáte inzerát nebo se dozvíte o volném prostoru, prvním krokem vždy bude vyplnění bude vyplnění Přihlášky zájemce o pronájem. Vzor přihlášky si můžete stáhnout zde pro byt nebo zde pro nebytové prostory. Pro zpracování Vaší přihlášky budeme potřebovat také vyplněný formulář Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů. Vyplněním přihlášky/souhlasu a kontaktem správce nemovitosti urychlíte proces jednání o možnosti pronájmu